ओहियो िोम केयर वेभर प्रोग्राम (Ohio Home Care Waiver Program)

ओहियो िोम केयर वेभर प्रोग्राम (OHC)ले ती मानिसिरूका आवश्यकतािरूलाई पूरा गर्छ जो कुिै संस्थागत पररवेशमा िभएर, आफ्िै घर वा समुदायमा लामो अवधिको स्वास््य एवम् समथछिकारी सेवािरू प्राप्त गिछ चािन्र्ि्। CareSource-ले मेडिकेिको ओहियो ववभागससतको उसको अिुबन्ि अन्तगछत मासमला प्रबन्िि एजेन्सीको भूसमका खेल्िेर्।


CareSourceले वृद्दावस्था एवम् अक्षमताससत सम्बद्द स्थािीय क्षेत्रका एजेन्सी साथै िाइरेक्शि िोम एक्रि क्यान्टिससत सिभाधगता गरेर CHO कायछक्रम निम्म्त मासमला प्रबन्िि सेवािरू उपलब्ि गराउँर् अनि यसरी मेडिकेिका आधथछक मािदण्ििरूलाई पूरा गिे 60 वर्छभन्दा कम्ती उमेरका ती व्यम्क्तिरूलाई म􀆧त पुऱ्याउँर् जसको लाधग कायछक्रमका अन्य आवश्यकतािरूका साथ मध्यम वा दक्ष स्तरको धचककत्सा सेवा नििाछररत गररएको र्।


अधिक जािकारीको लाधग - को वेबसाइटमा जाि कृपया सलङ्कलाई रोज्िुिोस्।