डाइरेक्शन होम एक्रोन क्यान्टन

 व्यक्क्िगि हेरचाह सेवाहरू 

 1. व्यक्क्िगि हेरचाह अर्ााि् सेवा
  • नुहाउनु – ओछ्यानमा नुहाउनु, टबमा, शावरमा, नुहाउँदा पूर्ा, आंशशक रूपले म􀆧ि गनुा अनन/अर्वा ननगरानी गनुा
  • दाँिको हेरचाह लगायि मुखको हेरचाह
  • केशको हेरचाह - धुनु, स्टाइल वा काँटछाँट, कपाल कोनुा
  • व्यक्क्िगि स्वास्र् – गुप्िाङ्ग क्षेत्र धुनु
  • खुट्टाको हेरचाह, गोडाका औंलाहरूका नङहरू काट्नु वा काँटछाँट गनुा बाहेक
  • त्वचाको हेरचाह – प्रिस्काइब नगररएको लोशन अर्ााि् मलम लगाउनु
  • लुगाफाटा लगाउनु, माथर्सम्म आउने सार्ै टेवा ददने मोजाहरू लगाउनमा सहायिा लगायि 
 2. गनिशीलिा
  • यिाउिा फर्कानु अनन कुनै स्र्ानमा राख्नु
  • स्र्ानान्िरर् अनन छडी र वाकर जस्िा सहायक उपकरर्हरूका सार् वा िी प्रवना दहंड्नमा सहायिा पुऱ्याउनु
  • केस म्यानेजर अर्ााि् माशमला िबन्धकको अनुमनि छ भने सहायकहरू उपभोक्िाका सार् मेडडकल एपोएन्टमेन्टहरूमा जान सक्छन्
 3. शौच
  • बेडप्यान, ओछ्यानको छेउको कमोडको उपयोग अनन शौच गनिप्रवथधहरूमा सहायिा
  • व्यक्क्िगि स्वास््य लगायि ददसाप्रपसाब ननयन्त्रर् गना नसक्ने अवस्र्ामा हेरचाह
  • केथर्टरसम्बन्धी हेरचाह – सहायकहरूले ननकास िर्ालीका बाह्य भागहरूलाई सफा गना र ठीक स्र्ानमा लगाउन सक्छन् िर्ा ननकास गररएको वस्िु सड़ग्रह हुने ब्यागलाई खाली गना सक्छन्
 4. थर्रेपी
  • पञ्जीकृि नसा, RN/र्फक्जकल थर्रेप्रपस्ट, (PT)–को ननदेशनमा जोनीहरूको व्यायाम जसमा रोगी सर्क्रय/ननक्रक्रय रहन्छ
 5. घरको साफ सफाइ
  • फननाचरबाट धूलो सफा गनुा अनन सड़्ग्ग्रहर्ीय नरहेका घरका सामानहरू वा चाइना
   डाइरेक्शन होम एक्रोन क्यान्टन
   क्याबबनेटका वस्िुहरूको साफ--सफाइ गनुा र र्न्काएर राख्नु
  • शभजेको/सुक्खा झाडनले भुइँहरू अनन धुसाहरू सफा गनुा अनन भ्याक्युम यन्त्रद्वारा बढार--कुढार-- हाि र घुँडाहरूको उपयोगद्वारा साफ--सफाइ गनुा, आवश्यक छैन
  • भान्साकोठा सफा गनुा, भाँडाकुँडाहरू, पटहरू र प्यानहरू धुनु लगायि
  • उपकरर्हरू, काउन्टर र क्याबबनेटहरूका बाह्य दहस्साहरू सफा गनुा
  • अशलअशल मैला भएका ओभनहरू सफा गनुा, रेर्िजरेटर डडिोस्ट गनुा र सफा गनुा
  • बार्रूम सफा राख्नु जसमा टब, शसड़्ग्क, टॉयलेट बोउल र औषधी क्याबबनेटको सफाइ सामेल छन्; कमोड चेयर/प्रपसाब फेने पात्र खाली गनुा र सफा गनुा
  • कपडाहरू बद्शल गनुा अनन ओछ्यान बनाउनु
  • झ्यालशभत्रका भुइँबाट भेट्नसक्ने दहस्साहरू धुनु
  • फोहोर राख्ने पात्रहरूलाई खाली गनुा अनन फोहोर--मैलालाई घरबाट हटाउनु
 6. भोजनको ियारी अनन पोषर्
  • भोजनको ियारी
  • खाने र भोजन ियार पाने स्र्ानहरू सफा गनुा
  • खाद्य--पदार्ाहरूको र्कनमेल
  • पञ्जीकृि नसा, RN/आहार प्रवशेषज्ञको ननदेशानुसार पेटशभत्र गएको र बादहर ननक्स्कएको वस्िुको दहसाब राख्नु, आहार डायरीहरू कायम राख्नु
 7. लुगाफाटा धुनु
  • घरमा अर्वा शसक्का हालेर लुगा धुने सावाजननक माशसनहरूमा उपभोक्िाका लुगाफाटा र कपडाहरू धुनु अनन सुकाउनु
  • लुगाफाटा र कपडाहरू पट्ट्याउनु र इस्त्री लगाउनु
  • धुइसकेका लगाफाटा र कपडाहरूलाई यर्ास्र्ानमा राख्नु
 8. औषधीहरू/िेक्स्क्रप्सनहरू
  • सहायकले उपभोक्िालाई ननधााररि समयमा उसका औषधीहरू शलनको लाथग याद ददलाउन सक्छ
  • सहायकले औषधीहरूलाई बोिलबाट बादहर ननकालेर नददन पनन सक्छ अर्वा िेक्स्क्रप्सन वा प्रवना िेक्स्क्रप्सनका औषधीहरू नददन पनन सक्छ, जसमा िेक्स्क्रप्सनका मलम, लोसन र ड्रपहरू पनन सामेल छन्
   डाइरेक्शन होम एक्रोन क्यान्टन
 9. अन्य
  • सहायकहरू उपभोक्िा र उपभोक्िाले ओगटेका क्षेत्रहरूको साफ--सफाइको लाथग मात्र क्जम्मेवार हुन्छन्
  • सहायकहरूलाई ननम्न कायाहरूको लाथग अनुमनि छैन:
   • गह्रौं फननाचर सानुा, कुसीहरूमाथर् उशभनु, शसँढीमा चढ्नु
   • उपभोक्िालाई आफ्नो कारमा चढाएर लैजानु वा उपभोक्िाको कारको उपयोग गनुा
   • ब्याड़्ग्कका कामहरू वा चेकद्वारा पैसा ननकाल्नमा सहायिा पुऱ्याउनु
   • उपभोक्िाको भोजन वा पेय पदार्ा खानु
   • व्यक्क्िगि कलहरू गनाको लाथग उपभोक्िा टेशलफोनको उपयोग गनुा
   • उपभोक्िाशसि उसका व्यक्क्िगि समस्याहरू, धाशमाक आस्र्ा वा राजनीनिबारे कुराकानी गनुा
   • उपभोक्िाबाट उपहार वा दटप्स िाप्ि गनुा
   • उपभोक्िाको घरमा सार्ीहरू वा आफन्िहरू ल्याउनु
   • उपभोक्िाको घरमा वा सेवा िदान गनाभन्दा पदहले रक्सीजन्य पदार्ाहरू खानु अर्वा थचर्कत्सकीय नभएर अन्य कारर्हरूको लाथग औषधी वा लागू पदार्ाहरूको सेवन गनुा
   • उपभोक्िाको घरमा धूम्रपान गनुा
   • उपभोक्िाको ननजिा वा रेकडाहरूको गोपनीयिालाई उल्लंघन गनुा
   • उपभोक्िाको सहमनि प्रवना नै उपभोक्िाको घरमा ल्याइएको खाद्य पदार्ा खानु
    यदद माथर् उल्लेख गररएको कुनै पनन क्स्र्नि उत्पन्न भयो भने कृपया आफ्नो केयर म्यानेजरलाई सूथचि गनुाहोस्।
    िपाईंका आवश्यकिाहरू अनुरूप सहायकका कामहरूको सूची र कायाक्रम िाशलका ियार पानुा म􀆧िगार शसद्द हुन सक्छ।